SSTZ vydal COVID protokol, ktorého súčasťou je aj COVID manuál pre súťaž družstiev. Týmto manuálom sa budú riadiť aj všetky súťaže, riadené OSTZ L.Mikuláš. Pre jednotlivé farby COVID automatu sú stanovené nasledovné pravidlá:

zelená a oranžová farba - režim Základ (bez obmedzení)

červená a bordová farba - režim OTP (očkovaný-testovaný-prekonal COVID)

V tomto prípade nie je potrebné upovedomiť súpera ani riadiaci zväz o režime, ten je daný automaticky.

V prípade, že príslušný správny orgán (napr. RÚVZ, riaditeľ školy....) rozhodne pri zelenej alebo oranžovej farbe o sprísnení podmienok na režim OTP, musí domáci klub o tom informovať súpera aj riadiaci zväz mailom najmenej 3 dni pred konaním zápasu.

Pri sprísnení podmienok príslušným správnym orgánom v ktorejkoľvek farbe na režim KZ (kompletne zaočkovaný), musí domáci klub nájsť inú hraciu miestnosť, kde bude môcť byť použitý režim Základ alebo OTP a informovať o tom súpera aj riadiaci zväz mailom najmenej 3 dni pred konaním zápasu.